ไผ่น้อยร่วมแรง

อนันตญา จินโจ

 

  บ้านไผ่น้อย เป็นชุมชนเล็กๆ ลักษณะโดยรอบล้อมไปด้วยทุ่งนา บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ ประชาชนใช้ชีวิตอาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำไร่  นอกจากนี้ยังเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย เช่น ไก่ เป็ด วัว ควายและหนูนา

บ้านไผ่น้อย อยู่ติดบ้านจาน หมู่9 อยู่ห่างจาก อบต.เมืองโพธิ์ ไม่มากนัก  มีหนองน้ำ และประปาประจำหมู่บ้าน นอกจากชาวบ้านจะมีประกอบอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย  และเลี้ยงวัว เลี้ยงควายแล้ว ชาวบ้านในหมู่บ้านยังร่วมแรงร่วมใจ รวมกลุ่มกันเพาะเห็ด เพื่อจำหน่ายหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวและในเวลาว่างอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ นายเฉลิม ศรีประโคน ประธานกลุ่มเพาะเห็ด กล่าวว่าการเพาะเห็ดเริ่มต้นจากการที่ อบต. มีโครงการสร้างรายได้โดยการเพาะเห็ดจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน โดยมีสมาชิกในกลุ่ม ๑๒ คน ผลิตผลจากเห็ดจะจำหน่ายเพียงดอกสดเท่านั้น เนื่องจากเคยมีการแปรรูป น้ำพริกเห็ด แต่การแปรรูปมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เมื่อทำบัญชีรับจ่ายแล้วไม่คุ้มค่ากับต้นทุน สมาชิกในกลุ่มจึงมีความเห็นตรงกันว่า จำหน่ายเพียงดอกสดได้กำไรมากกว่า และไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนายเฉลิม ศรีประโคน ประธานกลุ่มเพาะเห็ด ที่สละเวลาในการให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ครั้งนี้ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

” วิดีโอประจำเดือนมีนาคม “

อื่นๆ

เมนู