ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ สีดามาตร

การถัก ทอ สาน คือ งานจักสานเป็นหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเองเพราะใช้วัตถุดิบซึ่งมีความงามตามธรรมชาติ ในด้านคุณค่าทางศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานทำขึ้นด้วยมือซึ่งต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโรงงานจึงมีคุณค่าเฉพาะตัวในแต่ละชิ้น ลวดลายจากการสาน สอด ทอ ถัก และรูปแบบเครื่องจักสานแสดงถึงลักษณะพื้นเมือง พื้นบ้านที่แตกต่างกัน งานจักสานคือภาชนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำขึ้นจากวิธีการ จัก สาน ถัก ทอจากวัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไป เช่น หวาย ไม้ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้าน และใบมะพร้าว เป็นต้น เครื่องจักสานเป็นหัตถกรรมที่สันนิษฐานว่าเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ เพราะทำขึ้นจากวัสดุที่หาง่าย

ที่มา : ไกรสีห์ ไชยเลิศ. (2555). งานจักสาน. ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม.

ในพื้นที่ของบ้านเมืองโพธ์นั้น จุดเด่นที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งของบ้านเมืองโพธิ์ คือ การถัก ทอ สาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้านและสร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับคนในชุมชน การเข้าไปสร้างการกระจายสินค้าสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการทำงานของคณะทำงาน เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงของการแข่งขันในตลาดให้กับชุมชนแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความรู้จัก สร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชนร่วมกับหลาย ๆ ชุมชนที่ได้เข้ามาแข่งขันกันในตลาด ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดหวังไว้ คือ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าของสินค้า OTOP ประจำชุมชน และสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ สร้างความสนใจให้กับผู้ซื้อสินค้า

จากความเห็นดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การเข้าไปสร้างการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยสินค้าประจำชุมชนนั้น นอกจากจะเป็นการสร้างการแข่งขันที่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความคิดในการพัฒนาสินค้าในรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ เพราะการแข่งขันในสินค้ารูปแบบเดิม ๆ นั้น จะทำให้โอกาสในการแข่งขันนั้นลดน้อยลงเนื่องจากไม่เป็นที่สนใจของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า รวมทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้นนั้นยังเป็นการสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับผู้คนในชุมชนที่ได้ร่วมกันในการสร้างผลิตภัณฑ์เข้าไปสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน

วีดีโอประจำเดือนเมษายน :

อื่นๆ

เมนู