อ้อย พืชเศรษฐกิจบ้านไผ่น้อย

อนันตญา จินโจ

“อ้อย”  คือพืชเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศ ในแต่ละปีประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานไม่น้อยกว่า 5.4 ล้านไร่ ให้ผลผลิตอ้อยประมาณ 49 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 9.5 ตันต่อไร่  ปัจจุบัน การปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลของประเทศไทยมีสำนักงานอ้อยและน้ำตาลไทย สมาคมชาวไร่อ้อย และสมาคมโรงงานน้ำตาล ตลอดจนกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ดูแล วิจัยและพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริม ทำให้การผลิตอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทยให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด

   บ้านไผ่น้อย ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ทำอาชีพ “ปลูกอ้อย”หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านที่มีไร่อ้อยจะจ้างคนในชุมชนไปช่วยกันตัดอ้อย ซึ่งการตัดอ้อยตัดแบบคิดเป็นมัด มัดละประมาณ 1-2 บาท จำนวนลำอ้อยต่อมัดประมาณ 10-20 ลำ หรือจ้างเป็นรายวัน วันละ 300 – 350 บาท มีข้าวเที่ยงให้กิน 1 มื้อ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้ไปใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยก่อนการตัดอ้อย จะมีการเผาไร่อ้อย เพราะการเผาอ้อยก่อนตัดจะทำให้อ้อยได้ราคาดี แต่ด้วยการเผาอ้อยก่อนตัดเป็นสาเหตุของฝุ่น PM2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชาวไร่อ้อยจึงตัดอ้อยแบบไม่เผาไร่อ้อยและราคาอ้อยก็ไม่ได้ต่างจากการเผาก่อนตัดเลย

หลังจากการตัดอ้อยเรียบร้อยแล้ว จะมีการปลูกอ้อยต่อ ซึ่งก็จะจ้างคนในชุมชนมาช่วยกันปลูกเหมือนเดิม โดยจะปลูกเป็นร่อง ร่องละ 4 แถว ห่างกัน 1 ศอก หรือประมาณ 30 เซนติเมตร และฝังอ้อยลึกลงไปประมาณ 1ศอก เช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตในประมาณที่คุ้มทุน หลังจากปลูกเสร็จก็รอเก็บผลผลิตในปีต่อๆ ไป

 

วิดีโอประจำเดือนเมษายน

อื่นๆ

เมนู