เห็ด หนึ่งในผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนบ้านเมืองโพธิ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP แหล่งรายได้หลักของชุมชน ที่คนในชุมชนได้ร่วมลงทุนลงแรงในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่การลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ การซื้อวัตถุดิบในการเตรียมการเพาะปลูก ไปจนถึงการช่วยกันเตรียมก้อนหัวเชื้อที่ใช้
สำหรับการเพาะเห็ด และนำเข้าโรงเรือนสำหรับรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป นอกจากการที่เห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนแล้ว การเตรียมการต่าง ๆ ยังเป็นเสมือนการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อสร้างความสนิท ความสามัคคีซึ่งกันและกัน

ในพื้นที่ของบ้านเมืองโพธ์นั้น นอกจาก การถัก ทอ สาร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า OTOP ประจำหมู่บ้านและสร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับคนในชุมชนแล้ว ยังมีเห็ดแปรรูปหรือเห็ดสำหรับจัดจำหน่ายอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นที่ให้ความสนใจสำหรับตลาดผู้บริโภคเป็นอย่างมาก กระทั้งในการผลิตแต่ละครั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด นั้นเป็นเหตุผลให้ ผลิตภัณฑ์จากเห็ดของชุมชน กลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำหมู่บ้านอีกอย่างหนึ่งที่เป็นรายได้ให้กับคนในชุมชน แต่การแปรรูปยังไม่ความหลากหลายมากนัก และการจะเพิ่มการแปรรูปในรูปแบบใหม่ ๆ นั้นก็ยังทำได้ยากเนื่องด้วย คนในชุมชนเองมีความคุ้นชินกับสิ่งที่ทำต่อ ๆ กันมา จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือแนะนำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับคนในชุมชน

จากความเห็นดังกล่าวผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า การเข้าไปช่วยเสริมในสิ่งที่ชุมชนทำอยู่แล้วนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีและยังเป็นการเข้าไปรู้จักคนในชุมชนมากขึ้น จากการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจจะทำให้การทำงานร่วมหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยจำนวนคนที่มากนั้น ทำได้ยากมากขึ้น เพราะต้องอยู่ในกฎข้อบังคับของการควบคุมโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยแอลกอฮอลอยู่บ่อยครั้ง การสวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้จ้างงานและคนในชุมชน จึงจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว เพื่อให้กิจกรรมที่ทำเกิดประโยชน์กับผู้จ้างงานและคนในชุนชนให้ได้มากที่สุด

วีดีโอประจำเดือนพฤษภาคม :

อื่นๆ

เมนู