เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรน่าไวรัส หรือ Covid-19 ทำให้การทำงานและการลงพื้นนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะอาจเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด ดังนั้น สิ่งที่ทำได้คือการ ตรวจสอบ ป้องกัน เฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นภายในชุมชน และเฝ้าระวังผู้ที่ย้ายกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ในการดูแลของอาสาสมัครหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หลังจากการระบาดระลอกสามที่เกิดขึ้นทำให้มีการประกาศให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) และร้านค้าปิดลงเป็นบางส่วน เกิดการว่างงานมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดได้เลือกที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเอง แต่นั้นก็เป็นการเสี่ยงนำเชื้อเข้ามาสู่ชุมชนของที่ตนเองอยู่ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ต้องมีการตรวจสอบประวัติการเดินทางว่าคนที่จะกลับมายังชุมชนนั้นได้เดินทางไปที่ไหนมาบ้าง มีความเสี่ยงมาน้อยเพียงใด ป้องกันโดยการสวมหน้ากากอานามัยอยู่ตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เฝ้าระวังโดยการให้คนที่ย้ายกลับมาจากต่างจังหวัดหรือจังหวัดพื้นที่เสี่ยงกักตัวภายในบ้านหรือพื้นที่ที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเข้าสู่ชุมชน

จากผลกระทบดังกล่าวจึงทำให้การทำงานของคณะทำงานนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของความเสี่ยงในการติดเชื้อ การนำเชื้อเข้ามาแพร่สู่ชุมชนของผู้ทำงาน และการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งอาจจะทำได้แค่เพียงการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง และรายงานผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนที่คณะผู้ทำงานได้รับผิดชอบ

ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเอง เดินทางไปไหนควรใส่หน้ากากอานามัยและพกแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออยู่ตลอดเวลา และฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะป่วยหนักจากการติดเชื้อ

วีดีโอการแปรรูปอาหารจากเห็ดสด ประจำเดือนกรกฎาคม :

อื่นๆ

เมนู