จากที่พวกเราได้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  พวกเราได้ใกล็ชิดและคลุกคลีกับชาวบ้านมากขึ้นและได้สำรวจอาชีพของชาวบ้านในทุกๆเดือนได้เรียนรู้อาชีพที่น่าสนใจหลายอย่างของชาวบ้านเมืองโพธิ์ นอกจากอาชีพหลักที่ทำนาก็จะมีอาชีพทำไร่  ทำสวน  ปลูกผัก  เป็นอาชีพที่ทำกันเยอะมากในตำบลเมืองโพธ์มีทั้งปลูกสวนแตงกวา  สวนพริก  สวนถั่วฝักยาว  ไว้ส่งขายซึ่งอาชีพเหล่านี้ยังอยู่คู่กับชาวบ้านเมืองโพธิ์ตลอดไป

ทางคณะผู้ปฎิบัติงานของเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการทำอาชีพเกษตรคือปุ๋ย  ปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำนา  การปลูกผัก  ต้องใช้ปุ๋ยเป็นต้นทุนและปัจจุบันชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องราคาปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยมีราคาแพงมากพวกเราคณะผู้ปฏิบัติงานจึงอยากช่วยชาวบ้านโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในอาชีพโดยมีชาวบ้านสนใจเป็นจำนวนมากเข้าร่วมอบรมในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

ในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้รับความรู้และวิธีการทำปุ๋ยเองที่สามารถนำไปใช้เองได้ในอาชีพเกษตรกรทั้งการทำนา  ปลูกผัก  ทำสวนต่างๆ จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับชาวบ้านพวกเราคณะผู้ปฏิบัติงานอยากให้ชาวบ้านได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้นำไปใช้ในระยะยาวและชีวิตประจำวันต่อไปและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้อยู่คู่กับชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู