จากการสำรวจตำบลทุ่งวังจากครั้งที่แล้ว ได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังว่ามีวิถีชิวิตของชาวบ้านเป็นแบบไหน มีภูมิปัญญา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมแบบไหน ซึ่งในบทความจะนำเสนอให้เข้าใจมากขึ้นว่าทุ่งวังมีดีอะไรบ้าง

          ตำบลทุ่งวังเป็นที่มีพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงหมู่ เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ ทำไร่ ทำนา ปลูกอ้อย และในแต่ละครัวเรือนจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวที่ปลอกสารพิษไว้รับประทานกันเองเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน และยังมีวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น ทำบุญเดือนสามบุญข้าวเปลือก การร่วมกิจกรรมนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ตำบททุ่งวังยังมีแหล่งน้ำแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน และมีบางหมู่บ้าน นั่นคือบ้านตาลอง มีการจัดนำสินค้า OTOP มาขาย นับเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีหน่วยงายต่างๆมาเยี่ยมชมสินค้า OTOP และชื่มชมหมู่บ้านอีกด้วยจัดเป็นหมู่บ่านตัวอย่างเลยทีเดียวและมีการบริจาคเงินในหมู่บ้านมานำสร้างโรงสีข้าวชุมชนเพื่อเป็นธนาคารข้าวให้กับชุมชน จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานได้เป็นอย่างดี     

อื่นๆ

เมนู