เจาะใจทุ่งวัง

ชาวบ้านในตำบลทุ่งวังส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่ ได้มีการทำการตอนรับพวกเราทุกในการขอเข้าเป็นข้อมูลครัวเรือน เป็นอย่างดี พูดไพเราะอ่อนหวานกันทุกคน เป็นมิตรกับทุกคน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น การทำนาปลูกข้าว ปลูกอ้อย และยางพารา เป็นต้น ใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง และได้สอบถามไปยังผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการที่จะมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง  โดยสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนส่วนใหญ่ถือว่าดี มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และเส้นทางคมนาคมเข้าถึง ตามเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางอาจไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง แต่โดยรวมก็ถือว่าเส้นทางคมนาคมสะดวก น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอบางพื้นที่

ชาวบ้านตำบลทุ่งวังในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19  ก็ได้มีการป้องกันระวังภัยโดยการตั้งจุดคัดกรอกตรวจวัดคนที่เข้าออกในแต่ละหมู่บ้านอย่างเข่งขัด เพื่อที่จะป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด 19  ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนมากเท่าไหร่ ส่วนมากออกไปทำการเกษตร เพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเอง อาจไปตลาดบางในบางครั้งบางคา  ทั้งนี้ยังได้รับความรู้และการเฝ้าระวังตนเองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งวังให้คำแนะนำแก่ชาวบ้าน เรื่องการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ และเฝ้าเช็คอาการอย่างละเอียด

ชาวบ้านในตำบลทุ่งวังส่วนใหญ่ตามติดกระข่าวการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อยู่แล้วให้ความสำคัญกับโรคนี้มาก เพราะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งนี้ยังมีการรับมือและประเมินตนเองเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่

สำหรับด้านการตบาดของชุมชนตำบลทุ่งวัง พบว่าการจัดระเบียบและการเฝ้าระวังของคนในตลาดอย่างดี มีการรักษาความสะอาด และมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดและส่งเสริมให้แม่ค้าพ่อค้าสวมหน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด รวมทั้งประชาชนที่ไปตลาด และยังมีการรักษาความสะอาดเพื่อให้ตลาดมีสิทธิภาพในด้านการตลาด

สรุปผลการลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 พบว่าชาวบ้านในตำบลทุ่งวัง ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลมากขึ้น และเริ่มคุ้นเคยกับคณะผู้เก็บข้อมูลมากขึ้น  เพื่อยกระดับของชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพในระยะเวลาอันสั้นในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 นี้ เพราะหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านค่อนข้างว่างงาน จึงอยากให้มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีรายได้ให้คนในครัวเรือนอีกด้วย

 

 

 

 

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู