หลังจากที่ผมได้ไปลงพื้นที่ในตำบลทุ่งวัง จากการได้ข้อมูลที่ได้คลุกคลี่กับชาวบ้าน มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ผมได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กันอย่างพอเพียงพอมีพอกินมีอาชีพหลักส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร และชาวบ้านมีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง

    นอกจากที่จะมีพื้นที่ทำกินและอาชีพหลักแล้ว ตำบททุ่งวังยังมีอาชีพเสริมหรือนับว่าเป็นอีกอาชีพหลักอาชีพหนึ่งเลยก็ได้ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆ มีทั้ง เสื่อกก กระเป๋าตังค์กก เสื่อขิด มู่ลี่พันเกลียว กระเป๋าใส่ธนบัตรกก ที่รองแก้วจากกก ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆนั้นล้วนนำสีจากธรรมชาติมาย้อมทำเป็นสีอย่างสวยงาม สีนั้นได้มาจากต้นไม้ ต่างๆ เช่น สีชมพูอมแดง จะนำมาจากต้นฝาง สีเขียว จะนำมาจากต้นชงโคก สีเหลือง จะนำมาจากต้นขนุน เป็นต้น นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ OTOP แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลทุ่งวัง คือหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพาของตำบทบลทุ่งวัง และในทุกๆปีจะมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ  ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนของทุกๆปี

    ทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานั้้นผมได้เห็นอนคตที่สดใสในตำบลทุ่งวัง มีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อทำไปต่อยอดเพื่อหารายเข้าสู่ครัวเรือนของชาวบ้านได้ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศบูรพาของตำบทบลทุ่งวังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวทุ่งวัง

 

อื่นๆ

เมนู