1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03จิตอาสา “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์(บัณฑิตจบใหม่)

SC03จิตอาสา “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์(บัณฑิตจบใหม่)

ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน ดิฉันนางสาวอดิศา  ใจกล้า เจ้าหน้าที่ประจำตำบลสนวน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19  ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานก่อนหลังจากนั้นจึงพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

 

เริ่มแรกด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 หน้าที่ด้วยกันคือ ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายอุปกรณ์ โดยตามแผนการปฏิบัติงาน การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน ได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรม

-วันที่ 9 เมษายน 2564 ได้ทำการลงพื้นที่วัดสนวนในและวัดสนวนนอก

กิจกรรมวัดสนวนในคือจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านได้รออกมาร่วมกันทำความสะอาดในบริเวรวัดสนวนในและได้ให้ชวนบ้านมาร่วมฟังการอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคอื่น ๆ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

 

กิจกรรมวัคดสนวนนอกคือจัดกรรมให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกวัดสนวนนอกให้มาร่วมกันทำความสะอาดบริเวรวัดและได้ฟังการอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคอื่น ๆ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”และได้ร่วมกันรับประทานอาหาร

 

-วันที่ 10 เมษายน 2564 ได้ทำการลงพื้นที่วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน

กิจกรรมวัดช่างหินคือจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านได้รออกมาร่วมกันทำความสะอาดในบริเวรวัดช่างหินและได้ให้ชวนบ้านมาร่วมฟังการอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคอื่น ๆ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

กิจกรรมวัดสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนคือจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านได้รออกมาร่วมกันทำความวสะอาดในบริเวรวัดสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียนและได้ให้ชวนบ้านมาร่วมฟังการอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคอื่น ๆ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”และได้ร่วมกันรับประทานอาหาร

 

 

 

โดยสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” เป็นการอบรมในเรื่องของการป้องกันโรคโควิค 19 มีการอธิบายวิธีป้องกันง่ายๆที่สามารถป้องตนเองจากโรคโควิค 19 มีการแลกเปลี่ยนวิธีการป้องกันโรคโควิค 19  และมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคือการร่วมมือการทำความสะอาดบริเวณวัด วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหิน และวัดป่านกกระเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดีเยื่ยมและทีมงานก็ทำงานกันตามหน้าที่ได้แบ่งไว้จึงทำให้กิจกรรมที่จัดขึ้นถือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

อื่นๆ

เมนู