ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการถ่ายวิดิโอและตัดต่อวีดีโอของ กิจกรรมอบรม การอบรมเชิงปฎิบัติการต่างๆ ของ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องราว ชีวิตตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน

อื่นๆ

เมนู