1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปกิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปกิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)

ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนเมษานี้เราได้ทำการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะ  ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมกันทำจิตอาสา ทำความความสะอาดศาสนสถาน ได้แก่ วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหิน และสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน แล้ว ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19 และการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ. ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม เช่น มาตรการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม  แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การทำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค Covid-19

อื่นๆ

เมนู