1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

การลงปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้า ประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา และมีการจัดอบรม การป้องกันไวรัสโควิด19 แก่ชาวบ้านในชุมชน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ก่อนการลงปฏิบัติงานได้มีการประชุมเพื่อวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งได้แบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ฝ่ายทะเบียนรับลงชื่อ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายอุปกรณ์
การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ 2 สถานที่ แบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 2 กลุ่มการทำงาน คือ วันที่ 9 เมษายน 2564 วัดสนวนนอกและวัดสนวนใน วันที่ 10 เมษายน 2564 วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ในการปฏิบัติงานได้มีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบในส่วนของวัดสนวนนอกและวัดช่างหิน กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบในส่วนของวัดสนวนในและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน ซึ่งข้าพเจ้าอยู่กลุ่มที่ 

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงคณะผู้ปฏิบัติงานได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรม
ผลจากการทำงานประจำเดือนเมษายน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” มีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของวัดในชุมชมตำบลสนวน และอบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6 อ. ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลสนวนเป็นอย่างดี ทำให้กระผมได้รับรู้ถึงความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนที่มาช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ของบริเวณวัดทำให้สะอาดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และรวมไปถึงการจัดอบรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6 อ. มีชาวบ้านในตำบลสนวนสนใจเข้าร่วมรับฟังการอบรบให้ความรู้ การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู