1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

SC03 การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายวิสันต์ นุยืนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:SC03)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย

การสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนและสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้ โดยเฉพาะในชุมชนที่มีความโดดเด่น ทางด้านท่องเที่ยว เด็กและเยาวชนสามารถที่จะใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติดหรืออบายมุขอื่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปางมีความรู้เพิ่มเติม มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติ เกิดทักษะการพูดและเขียน สามารถแนะนำ เป็นผู้นำในการนำเที่ยวและถ่ายทอดประวัติความเป็นมา ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตในท้องถิ่นมุ่งเน้นอัตลักษณ์ในชุมชนของตนเองให้กับนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งร่วมกันบูรณะแหล่งชุมชน เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่ออัตลักษณ์ของชุมชนของตนเอง และของจังหวัดลำปาง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาด้านภาษาให้กับเด็กและเยาวชนสามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกับชาวต่างชาติมากขึ้น และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากยาเสพติด อบายมุขและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู