1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

การลงปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มีกิจกรรมที่ต้องลงพื้นที่ในตำบลสนวน 2 กิจกรรม คือ

1. การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน(จิตอาสาร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด)

2. การอบรมมาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันจากโรค covid 19 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 เมษายน 2564

-จิตอาสา กำหนดให้มีการทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 4 วัดในตำบลสนวน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายรับผิดชอบวัดบ้านสนวนในและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน และประสานงานกับชุมชนซึ่งการประสานงานในหมู่ 3 บ้านสนวนในนั้นก็มีปัญหาเนื่องจากผู้นำชุมชน(ผู้ใหญ่บ้าน)ติดอบรมที่กรุงเทพฯ 15 วัน ทำให้การประสานงานกับชุมชนได้ไม่ดีนัก เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวชุมชน แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนที่รับทราบและได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

           

                             

ซึ่งก่อนเริ่มกิจกรรม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจชุมชน อุปกรณ์บางสิ่งที่แต่ละชุมชนมีจัดทำ ก็มีลงพื้นที่เพื่อติดต่อซื้อ เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า และได้รับมอบหมายเป็นผู้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด จัดส่งให้กับสมาชิกร่วมกิจกรรมเพื่อมอบให้ทั้ง 4 วัด

           

                                       

         

 

การอบรมภายหลังจากร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเสร็จแล้ว ก็ได้ประสานงานกับชุมชนเพื่อเข้าร่วมอบรม มาตรการเพื่อการส่งเสริม สุขภาพด้านอาหารอนามัยสิ่งแวดล้อมและความรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันจากโรค covid 19

        

         

ผลจากการอบรมเนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้ได้รับความสนใจ ร่วมรับฟังจากชุมชนเป็นอย่างดี ก่อนเริ่มกิจกรรม ได้ประสานงานกับอสม ตรวจคัดกรอง ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือ จากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

               

อื่นๆ

เมนู