การลงปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมีนาคม ได้มีการแบ่งกลุ่มกันไปเก็บข้อมูลในสถานที่ต่างๆภายในตำบล สนวน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 สถานที่ 1) อบต.สนวน 2) ศาสนสถาน 3) โรงเรียน 4)โรงพยาบาลประจำตำบล ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของศาสนสถานต่างๆภายในตำบลสนวน กลุ่มของข้าพเจ้าประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม นายโกศล กึมรัมย์ , นายจิตรกร กุลรัมย์ , นายสุพจน์ ชัยสุวรรณ และข้าพเจ้านายสิทธิศักดิ์ กึมรัมย์ ศาสนสถานในตำบลสนวน มีอยู่ 4 สถานที่ ประกอบด้วย วัดสนวนนอก วัดสนวนใน วัดช่างหินและวัดป่านกกระเรียน

วัดสนวนนอก
วัดสนวนนอก เป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งประจำอำเภอห้วยราช โดยมีพระครูประจิตรสีลคุณ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอห้วยราช ภายในวัดสนวนนอก มีโบสถ์สร้างตั้งคู่กันอยู่ 2 หลัง ภายในมีพระประธานที่สวยงาม เมรุ และมีอนุสรณ์สถานพระครูประจิตรสีลคุณ กนตสีโล (หลวงพ่อพรม) ที่มีรูปเหมือนของหลวงพ่อพรม ประดิษฐานอยู่ภายใน ซึ่งเป็นที่ไว้ให้ชาวบ้านสักการะบูชา

 

               

                 

 

วัดสนวนใน
วัดสนวนใน เป็นวัดประจำหมู่บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 ภายในวัดสนวนในจะมีโบสถ์ ศาลาวัด เมรุ และยังมีศาลหลวงปู่พรม ( พระอธิการ พรม ปัญญาวโร ) ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งในการมาไหว้หลวงปู่พรมนั้น ท่านจะมีชื่อเสียงทางด้านการบนบานศาลกล่าว ซึ่งมีลูกศิษย์ท่านจากทั่วสารทิศมาบนขอในสิ่งที่ต้องการ และส่วนใหญ่มักจะได้สมหวัง จึงมีการแก้บนโดยการฉายหนัง

 

               

             

 

วัดช่างหิน
วัดช่างหิน เป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อยู่ในตัวชุมชนบ้านสวายจีกน้อย ตำบลสนวน วัดนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วัดบ้านสวายจีกน้อย” มีพระมหาเตือนภัย จนทโก เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดช่างหินมีโบสถ์ ศาลาบำเพ็ญธรรม ” ศาลาสุทธิสีลาภรณ์ ” และอนุสรณ์สถานพระครูสุทธิสีลาภรณ์ ( หลวงพ่อบัว พุทธจิตโต ) ที่มีรูปเหมือนของหลวงพ่อบัว ประดิษฐานอยู่ภายใน โดยท่านได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าสร้างวัดแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีเมรุที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านอีกด้วย

 

             

 

วัดป่านกกระเรียน
วัดป่านกกระเรียนหรือสำนักสงฆ์ป่านกกระเรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2528 และให้ชื่อสำนักสงฆ์แห่งนี้ว่า วัดสุทธิศิลาวนาราม(วัดป่านกกระเรียน) ซึ่งเป็นชื่อของท่านพระครูเจ้าคณะตำบลนั่นเอง โดยมีชาวบ้าน บ้านหนองเดิน หมู่ที่ 5 และบ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7 ได้ร่วมกันบริจาคไม้สังกะสีและปูนซีเมนต์ สร้างเป็นที่พักของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ปัจจุบันมี หลวงพ่อสุมิตร สุเมโท เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดป่านกกระเรียนมีศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ กุฏิแม่ชี ส่วนเมรุนั้นทางวัดยังไม่ได้สร้าง แต่มีโครงการที่จะสร้างเมรุขนาดเล็ก(สามารถเคลื่อนย้ายได้)ภายในปีนี้

 

           

 

 

อื่นๆ

เมนู