1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนเมษายน กระผมนายธีรพงษ์ ไชยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลสนวน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องกันตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และโรคอื่น ๆ ตามชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานก่อนหลังจากนั้นจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงาน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน เริ่มด้วยการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโดยการประชุมวางแผนร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงานเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
1.ฝ่ายรับลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิ
2.ฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
3.ฝ่ายจัดหาอุปกรณ์
โดยตามแผนการปฏิบัติงาน การอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน แบ่งเป็นวันละ 2 สถานที่ แบ่งกลุ่มการทำงานเป็น 2 กลุ่มการทำงาน คือ
1.วันที่ 9 เมษายน 2564 วัดสนวนนอกและวัดสนวนใน
2.วันที่ 10 เมษายน 2564 ณ วัดช่างหินและสำนักสงฆ์วัดป่านกกระเรียน
ก่อนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงทางกระผมคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบและเข้าร่วมการอบรมจากการทำงานประจำเดือนเมษายน ว่าด้วยโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” มีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของวัดในชุมชมตำบลสนวน และอบรมรมให้ข้อมูลเรื่องการดูแลป้องตัวเองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 และการดูแลตัวเองตามหลัก 6 อ. ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลสนวนเป็นอย่างดี กระผมได้รับรู้ถึงความสามัคคีของชาวบ้านภายในชุมชนที่มาช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ของบริเวณวัดทำให้สะอาดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ที่สำคัญสิ่งที่น่าประทับใจมากกว่านั้นหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการทำจิตอาสาและเข้าร่วมอบรมแล้วนั้นก็คือรอยยิ้มจากชาวบ้านและ”คำขอบใจ-ขอบคุณ”จากชาวบ้านที่ว่า “ดีใจมากเลยที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาสู่ชุมชนขอให้ลูกๆหลานๆจงเจริญๆนะลูกมีโครงการแบบนี้บ่อยๆนะลูก” พอได้ยินแบบนั้นแล้วทำให้กระผมและเพื่อนๆคณะเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ที่ลงพื้นที่ตำบลสนวนด้วยกันต่างมีความประใจกับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านและคำชมดังกล่าวทำให้ทุกๆคนหายเหนื่อยและอมยิ้มไปตามๆกันเลยครับ…


อื่นๆ

เมนู