ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการตัดต่อวีดีโอของตำบลสนวน ข้อมูลและวีดีโอ ที่นำมาตัดต่อได้จากการลงพื้นที่ในการไปถ่ายตามพื้นที่หมู่บ้าน พื้นที่ท่องเที่ยวและการทำงานตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน อีกทั้งได้ติดตามการสาธิตการพรมเช็ดเท้า และดูผลงานจากกลุ่มของชุมชนสวายสีกน้อย ได้เก็บข้อมูลเพื่อได้ทำช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะ หรือจะเป็นการส่งเสริมการขาย การเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าอีกด้วย.

SC03 – เดือนมีนาคม ภาพรวมกิจกรรม ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู