การลงพื้นที่ปฎิบัติงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของ ” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ”

ผู้สำรวจ : นายโกศล กึมรัมย์

พื้นที่ที่รับผิดชอบ : บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติหมู่บ้าน : บ้านสนวนใน (เซราะสนวลกะนอง) เป็นหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายเขมร ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเขมรที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าคนโบราณส่วนมากมักเรียกชื่อตามต้นไม้คือ ต้นสนวน ที่พบในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยหมู่บ้านมีอายุราว 400 ปี การก่อตั้งหมู่บ้าน ได้ตั้งขึ้นโดยมี นายคำ ชาติเหล็ก ที่มีอาชีพเป็นช่างตีเหล็กได้เข้ามาบุกเบิกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ เป็นครอบครัวแรก ต่อมามีญาติพี่น้องและพวกพ้องเข้ามาอาศัยจนเป็นกลุ่มหมู่บ้าน แต่เดิมได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านสนวนสองชั้น” เพราะมีกำแพงคูเมือง คันดิน เป็นสองชั้นในสมัยนั้น โดยมีหลวงจำนาญ หรือชำนาญเป็นพ่อเมืองคนแรก บ้านสนวนในอยู่กันแบบชุมชนเดียวกันเรียกว่า “ชุมชนสนวน” มีร่องรอยของคูเมืองล้อมรอบชุมชนสองชั้นเรียกว่า “สนวนใน” เพราะนอกคูเมืองดังกล่าว มีชุมชนเล็ก ๆ อยู่อาศัยเป็นคุ้มบ้านบริวารของสนวนในมีลักษณะคล้ายการตั้งเมืองหรือตั้งชุมชนในสมัยโบราณ ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกการปกครองออกเป็นบ้านสวนในและ บ้านสนวนนอก การปกครองขึ้นกับตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยเอาถนนในกลางหมู่บ้านเป็นเส้นแบ่งเขต

 

       

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานได้ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เพื่อขออนุญาตลงพื้นที่ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล จากการสำรวจชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง บริบทของชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่มีทั้งวัดสนวนใน ศาลหลวงปู่พรมที่เป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวหัวใจของคนในหมู่บ้าน ส่วนด้านการเกษตรกรรมมีห้วย ลำคลอง และหนองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน  รายได้ส่วนใหญ่ของคนในชุมชนมาจากการทำการเกษตรเช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีรายได้เสริมจากการรับจ้างทอผ้า หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษ

ฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

 

       

       

       

 

 

อื่นๆ

เมนู