1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ บ้านสนวนนอก ตำบล.สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์

SC03 การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ บ้านสนวนนอก ตำบล.สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์

นางสาว สุณีย์ ประจันบาล(ประเภท ประชาชน)หลักสูตร sco3 -ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบลสนวนได้เรียกทีมงานประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อนัดวันและเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการครั้งนี้

วันที่ 13 ตุลาคม 2556 4 ทางอาจารย์และทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านสนวนนอกเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านคือชาวบ้านหมู่ 2 และหมู่ 3 ได้ให้ความร่วมมือในการรำแสดงโชว์ การรำแสดงโชว์เป็นศิลปะของชาวชุมชนบ้านสนวนที่ได้อนุรักษ์ประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณเช่นการรำตรด การรำกะลา และรำบาสโลบ

สรุปผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวบ้านในชุมชน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้อบรมทักษะ 4 ด้าน คือ1)ทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy 2)ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3)ทักษะด้านการเงิน Financial Literacy 4)ทักษะด้านสังคม Social Literacy ผ่านการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้านพร้อมได้ใบประกาศนียบัตรรับรองแล้วซึ่งคาดว่าจะนำความรู้ในการปฏิบัติงานนี้ไปต่อยอดและส่งเสริมการทำงานพัฒนาเศรษฐกิจให้กับตำบลสนวนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู