กระผมนาย สุพจน์ ชัยสุวรรณ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่ม SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานของเดือน ตุลาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย อาจารย์ อุกฤษฏ นาจำปา และอาจารย์ จินดาพร สืบขำเพชร ได้จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและสมาชิกใหม่ประจำตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่5 ตุลาคม 2564 เพื่อลงพื้นที่จัดอบรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อการรองรับการท่องเที่ยว ณ บ้านสนวนนอก หมู่ที่2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และในที่ประชุมได้ตกลงเลือกจัดกิจกรรมอบรม วันที่15 ตุลาคม 2564คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แบ่งหน้าที่ทีมงานทุกท่านติดต่อประสานงานทางผู้นำชุมชน และนักแสดงประจำหมู่บ้านทั้ง2หมู่ มีหมู่ที่2 และหมู่ที่3 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เตรียมจัดสถานที่ วันที่13 ตุลาคม 2564 เพื่อจัดอบรมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อการรองรับการท่องเที่ยว ในวันที่15 ตุลาคม 2564 การจัดโครงการครั้งนี้ คณะอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ อุกฤษฏ์ นาจำปา และอาจารย์ จินดาพร สืบจำเพชร ได้รับเกียรติจากอาจารย์ จิรวดี โยยรัมย์ และอาจารย์ทีมรำทั้ง2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่2 บ้านสนวนนอก ทำการแสดง 2ชุด มีรำตรด และรำบาสโลบ หมู่ที่3 บ้านสนวนในแสดง2ชุด มีรำกะลาหรือรำตล๊อก และรำกันตรึม ซึ่งเป็นการแสดงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยแต่โบราณที่มีหมู่น้อยนักที่จะรักษาไว้ เมื่อทั้ง2หมู่บ้านได้ทำการแสดงเสร็จท่านคณะอาจารย์ทั้ง 4ท่าน ร่วมด้วยผู้นำชุมชน ได้วิเคราะห์ อบรมถ่ายทอดเทคนิควิธี ให้ความรู้ทั้ง2 หมู่บ้าน ได้นำไปต่อยอด พัฒนา และขอให้สามัคคี อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามแบบนี้ให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู