โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล

ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายวิสันต์ นุยืนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (หลักสูตร:SC03)ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  จัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

จุลินทรีย์หน่อกล้วยมีความสำคัญต่อการเร่งการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยย่อยสลายฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆ ให้กลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืชได้ดีและมีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยปรับสภาพโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ทำให้รากพืชซอนไซลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้มีผลผลิตดีขึ้นมาภายในเวลาไม่นาน

ปุ๋ยคอก ในมูลสัตว์

ธาตุอาหารใน ปุ๋ยคอก จะมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการเลี้ยง การเก็บรักษา แหล่งที่อยู่ของสัตว์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อพืชผักแล้ว ยังช่วยป้องกันรักษาหน้าดินและบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชด้วย

จุลทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้น เราจะต้องนำอาหารมาเลี้ยงตัวจุลินทรีย์ โดยนำอาหารมาเพาะเชื้อใส่ลงไปในขวดที่มีน้ำแล้วนำขวดที่มีอาหารและน้ำไปตั้งตากแดด โดยอาหารก็คือไข่ไก่ ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

ขั้นตอนการเผาถ่าน

    วิธีการเผา  เริ่มจากการเรียงไม้ เผาถ่าน โดยมีการเรียงไม้หนุนพื้นเตา เพื่อให้อากาศร้อนไหลเวียนได้ดี เมื่อเรียงไม้เต็มเตาจึงใช้สังกะสีหรือแผ่นเหล็กปิดทับ และใช้ทรายละเอียด หรือดินปกคลุมอีกชั้นหนึ่ง จุดไฟที่ช่องจุดไฟ เมื่อควันออกทางปล่องควันทั้ง 3 ด้านแล้ว จึงปิดช่องจุดไฟคอยสังเกต เมื่อควันสีฟ้าใสปล่องควันแห้งและควันขาดเหนือปล่องควัน จึงทำการปิดปล่องควันยุติการเผาถ่าน

 

เดินเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบ “โคก หนอง นา” ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ออกแบบการทำโคกหนองนาโมเดล

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ในการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู