ข้าพเจ้านายพนนชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในเดือนกรกฎาคมได้มีการจัดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขึ้นโดยข้าพเจ้าเข้าร่วมกับกลุ่มบ้านจบก หมู่ที่ 6 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมในเดือนได้สืบเนื่องมาจากเดือนก่อนหน้าจากที่ได้นำเส้นไหมไปให้ชาวบ้านได้ฟอกย้อมสีและทอ ออกมาเป็นผ้าไหม โดยการทำกิจกรรมในเดือนนี้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

การลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านเพื่อเตรียมการทำกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยมีการแนะนำการใช้น้ำยาตกแต่งผ้าไหม

โดยการใช้น้ำยาตกแต่งผ้าไหมก็มีวิธีการใช้ที่เรียบง่าย ได้แก่ เตรียมน้ำยาตกแต่งผ้าไหมใส่ในน้ำ 1.5 ลิตรจากนั้นนำผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วลงไปแช่ ควรให้ผ้าไหมจมทุกส่วน

เป็นเวลา 5-10 นาที เมื่อแช่จนครบตามเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วจึงค่อยนำผ้าไหมที่แช่อยู่นั้นไปตาก เมื่อเริ่มแห้งค่อยนำมารีดจึงจะเป็นการเสร็จการทำกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ต้องขอขอบคุณชาวบ้านหมู่บ้านจบกที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วิดีโอการทำกิจกรรม :

อื่นๆ

เมนู