1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงปฏิบัติงาน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน การจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

SC03 การลงปฏิบัติงาน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน การจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

ข้าพเจ้านายพนนชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ได้จัดขึ้นที่ “ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก หมู่2” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนภายในตำบลสนวน ซึ่งมีความสนใจในการอบรมให้วามรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในตำบลสนวน

ในการปฎิบัติงานครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เป็นช่างภาพเพื่อถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อที่จะนำมาทำเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อไป

วิดีโอประจำเดือนมิถุนายน

อื่นๆ

เมนู