หน้าที่สำคัญของโรงเรียนต่อชุมชน คือ การให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรในชุมชน ส่วนบทบาทสำคัญของชุมชนต่อโรงเรียนคือบทบาทในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการจัดการศึกษา การให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ บทบาทในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน

        การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีแนวทางในการดำเนินการสองแนวทาง คือ 1) การสร้างความสัมพันธ์ทางตรง ประกอบด้วยวิธีการหลัก 2 ประการ ได้แก่ การนำโรงเรียนออกสู่ชุมชน และ การนำชุมชนเข้ามาสู่โรงเรียน และ 2) การสร้างความสัมพันธ์ทางอ้อม โดยการพัฒนาให้บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์อันดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน 

 

  • กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ บัณฑิตจบใหม่

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
            ข้าพเจ้าและทีมงานได้แบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มไปสำรวจและเก็บข้อมูลด้านประชากรพื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง  แหล่งน้ำสาธารณะตลอดจนความต้องการในการพัฒนาเพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ สถานีอนามัยสนวน วัดสนวนนอก วัดสนวนใน โรงเรียนวัดบ้านสนวน โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย ตลาดชุมชน อบต.สนวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งกระผมและทีมงานจำนวนหนึ่งได้รับหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่โรงเรียนในตำบลสนวน เพื่อที่จะนำข้อมูลมารวมกันและวิเคราะห์ เพื่อนำไปเขียนโครงการและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

จากการที่ได้ลงสำรวจข้อมูลพื้นที่ในโรงเรียนสนวน ซึ่งมี 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านสนวน โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อยและโรงเรียนบ้านจบก โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำตำบลที่มีขนาดเล็กไปจนถึงปานกลาง มีนักเรียนส่วนมากที่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ๆโรงเรียนมาทำการเรียน เพราะสะดวกต่อการเดินทางของเด็กน้อยและก็ผู้ปกครอง โดยจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง จึงได้ข้อมูลดังนี้

  • โรงเรียนวัดบ้านสนวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสนวนใน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนรวม 281 คน
  • โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนรวม 107 คน
  • โรงเรียนบ้านจบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านจบก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนครู บุคลากร และนักเรียนรวม 31 คน

 

 

อื่นๆ

เมนู