การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 4 ทางทีมงานตำบลสนวนได้จัดอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ แปลง นาย บุญทัศน์  กะรัมย์ โคกหนองนาโมเดล  บ้านสนวนนอก หมู่ 2  ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอห้วยราช มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

1 สาธิตการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย   จุลินทรีย์หน่อกล้วยช่วยบำรุงสภาพพื้นดินและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

2 สาธิตการทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งวัสดุหาได้ตามครัวเรือน เช่น ไข่ไก่ ผงชูรส น้ำปลา กะปิ เป็นต้น ประโยชน์คือ เร่งดอก เร่งผล บำรุงดิน

3  ฐานการเรียนรู้น้ำส้มควันไม้

นาย บุญทัศน์  กะรัมย์ ได้พาชมสวนโคกหนองนาซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ สวนเกษตรสมุนไพรและการเลี้ยงสัตว์ในสวนเกษตรมีทั้งบ่อปลาพืชผักสวนครัวทำให้พออยู่พอกินพอใช้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้แบ่งปันบริเวณแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งขุดลอกหนองคลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในยามหน้าแล้งและเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก รวมทั้งปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นต้นสัก  ต้นยางนา เป็นต้นบริเวณร่มรื่น

กิจกรรมอบรมโคกหนองนาโมเดลเป็นการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกพืชหลากหลาย นำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของเกษตรกร

อื่นๆ

เมนู