1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฎิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

 

บทความประจำเดือน เมษายน 2564

SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน”

ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระผม นายสุพจน์ ชัยสุวรรณ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้ววให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลได้แก่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่10 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ได้มีการประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2564 ร่วมกับคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพื่อประชุมวางแผนการลงพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนและอบรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคโควิด19 ให้กับประชาชน ในที่ประชุม ได้ตกลงเลือก วันที่ 9-10 เมษายน 2564 เพื่อกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (พัฒนาทำความสะอาดวัด) และได้ทำหหนังสือแจ้งให้ทางวัดทราบ และให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและเข้ารวมอบรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลสนวนมีวัดอยู่ 4 วัด ในช่วงวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดสนวนนอกและวัดสนวนใน เริ่มกิจกรรม 08.00 ถึง 10.00 น.แล้วพักเบรก แล้วเข้าอบรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคโควิด19 มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 50 คน เวลา 12.00 น รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันปิดโครงการในส่วนของการฝึกทักษะ 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกวิชาดิจิทัลอยู่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ ได้เรียนรู้การประสานงานกันการทำงานร่วมกัน ได้เห็นวิถีชีวิตในชุมชน ได้เห็นความสามัคคีของชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู