รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นายสุพจน์ ชัยสุวรรณ(ประเภทประชาชนหลักสูตร(SC03) การยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนมีดังนี้                      คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล” อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษาหารือวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานในส่วนงานต่างๆ                                                                                                ในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม ณ แปลงคุณบุญทัศน์ กะรัมย์ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                 วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ณ แปลงคุณบุญทัศน์ กะรัมย์ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช​ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งสาธิตการให้ความรู้ โดยมีวิทยากรมากความรู้นักพัฒนาชุมชนของอำเภอห้วยราชเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งในกิจกรรมมีทั้งหมด 3 ฐานหลัก ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ปุ๋ยหมักจุลีนทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าโคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. โคก: พื้นที่สูง
– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้
– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก

3. นา:
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา                                       

 

อื่นๆ

เมนู