ประเพณีทำบุญหมู่บ้าน
                                                                                                                                        วุฒินันท์ แจ่มสิริกุล

              ในทุกๆปีของชาวตำบลของเหล็กจะมีการทำบุญหมู่บ้านกันในทุกๆปี ในการทำบุญหมู่บ้านในทุกครั้งคนในชุมชุนจำนวนมากออกมาช่วยกันทำมาช่วยจัดสถานทีอย่างสามัคคี เพื่อที่จะทำให้งานบุญที่จัดจะได้ออกมาเรียบร้อย
การจัดพิธีในแต่ละที่มีรายละเอียดการจัดแตกต่างกันไป โดยบางที่จะมีการเดินด้ายสายสิญจน์ให้รอบหมู่บ้านและสายสิญจน์ต้องมีการเกี่ยวในบริเวณบ้านและมีก่อพระเจดีย์ทรายไว้เป็นเครื่องหมาย ซึ่งคติการก่อเจดีย์ทรายไว้กลางหมู่บ้านนี้มาจากเรื่องราวในธรรมบทเพื่อเป็นการสร้างกุศลก่อเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกัน โดยในแต่ละท้องถิ่นมีรายละเอียดการจัดประเพณีแตกต่างกันไป แต่ยังคงสาระหลักในการทำบุญกลางบ้าน เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนชนบทเอาไว้สืบมาจนปัจจุบัน
การทำบุญหมู่บ้านนับว่าเป็นประเพณีไทยที่จัดภายนอกศาสนสถาน ชาวบ้านจะเลือกวันจัดที่เหมาะสม โดยจัดในบริเวณลานกว้างในหมู่บ้านที่เป็นสถานที่ที่เคยจัดกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการชุมนุมของชาวหมู่บ้านมาร่วมจัดงานประเพณีร่วมกัน

         

 

อื่นๆ

เมนู