ไร่นาสวนผสม

จิราภา กัณหา

          ไร่นาสวนผสม เป็นการทำงานเกษตรหลายชนิดผสมผสานในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ปฏิบัติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน และการจัดการที่ดี ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุน
การผลิตที่ได้ผลตอบแทนคุ้มทุน ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนจึงเป็นวิธีการลดความเสี่ยงและสร้าง
รายได้หลัก-เสริมให้กับคนในชุมชนตำบลโคกเหล็ก
          การทำไร่นาสวนผสม เป็นการทำงานเกษตรหลาย ๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน เช่น ทำนา ปลูกไม้ผล
ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ทำประมงหรือทำนา การทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่เล็กน้อย เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน
เกษตรกรจะต้องสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตภายในพื้นที่ไร่นาสวนผสมของตนให้ได้เช่น การนำผลผลิตที่ได้มา
แปรรูปเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการใช้ภายในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งการใช้วัสดุในไร่นามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น การนำหน่อกล้วยมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพไว้ฉีดบำรุงดินและผลผลิตทางการเกษตรและที่
สำคัญเกษตรกรต้องมีการจัดการพื้นที่ที่ดี ทั้งด้านจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงานหรือต้นทุนในการผลิต เป็น
วิธีการเกษตรที่ลดความเสี่ยงภัยจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศัตรูพืช มีการใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลด
ต้นทุนการผลิตที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มทุน ได้ผลผลิตดีมีคุณภาพให้พอกินเหลือขาย เป็นการยกระดับรายได้เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
         การที่เกษตรกรในตำบลโคกเหล็กได้ปรับเปลี่ยนมาทำไร่นาสวนผสม ทำให้ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ที่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรลดลง พืชผลหรือปศุสัตว์แต่ละชนิดให้ผลผลิตสลับหมุนเวียนกันไป ได้ผลผลิตที่
คุ้มทุน สามารถนำวัสดุที่มีในไร่นามาประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้เป็นการพึ่งพาสิ่งต่าง ๆ ภายในสวนไร่นาอย่าง
คุ้มค่า ลดรายจ่ายจากภายนอก ในระยะยาวจะเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติมีให้เก็บกินใน
ครัวเรือน ผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปขายทำให้มีรายได้พอเพียงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถยังชีพได้
แบบพอเพียงและมั่นคงยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู