ชื่อบทความ ชุมชนน่าอยู่…หมู่บ้านร่อนทองเหนือ
ชื่อเจ้าของบทความ พรพิมล เหยียดรัมย์


               หมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ในตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 185 ครัวเรือน ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นเกษตรกร ปลูกผักขาย ทำนา ทำไร่ เช่น ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง มีการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ เช่น วัว ควาย ซึ่งบางครัวเรือนเลี้ยงไว้ประมาณ 10-15 ตัว และมีบางครัวเรือนที่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีผู้ใหญ่บ้านคือนายสะอาด ชันรัมย์ ทำหน้าที่ปกครองดูแลความเดือดร้อน และความสงบสุขของลูกบ้าน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านร่อนทองเหนือ จะเห็นได้ว่าผู้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย โดยการพึ่งพาอาศัยกันท่ามกลางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งคนในชุมชนจะยิ้มและถามไถ่กันเป็นภาษาท้องถิ่น ชาวบ้านที่นี้จะมีนิสัยที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน รวมทั้งยังมีการช่วยกันทำกิจกรรมเมื่อมีเทศกาลหรืองานสำคัญต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีความสามัคคี เช่น การร่วมมือช่วยกันรักษาดูแลชุมชนให้สะอาดสวยงามและน่าอยู่ ซึ่งคนในชุมชนต่างมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันคือทุกๆ เดือนจะมีการทำความสะอาดรอบๆ บริเวณหมู่บ้าน ทำให้หมู่บ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือมีคุณแม่บุญฤทธิ์ พิศงาม เป็นจิตอาสาในการพาลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหมู่บ้านร่อนทองเหนือ ซึ่งทำให้การเก็บข้อมูลสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

ซึ่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้พบเจอระหว่างการลงพื้นที่หมู่ 16 บ้านร่อนเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตร ความสามัคคี รวมถึงการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู