โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประชาชนว่างงาน และไม่สามารถหางานทำได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา จึงมีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ได้มีการจัดประชุมผู้นำชุมชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีผู้นำชุมชนทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้พูดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชน ด้านการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มของดิฉันได้หัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ธนาคารขยะหมู่ 2 มีความต้องการในการพัฒนาธนาคารขยะ โดยต้องการถุงในการแยกขยะ 5 ประเภท ให้กับชาวบ้าน และต้องการขยายกิจการในการรับซื้อขยะไปยังหมู่บ้านอื่น เพื่อให้ลดปัญหาของขยะในชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
จากการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นอย่างดี ทุกคนพูดคุยเป็นกันเองแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ และความต้องการที่จะพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลร่อนทองให้ดียิ่งขึ้น

             

อื่นๆ

เมนู