โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 

           ข้าพเจ้า นายอัษฎาวุธ  พุดจีบ  ประเภทประชาชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

ในเดือนพฤษภาคมหัวหน้าโครงการได้มีการนัดประชุมแบ่งงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยการค้นหาข้อมูลผ่าน Google และ Google Map แต่การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทำกิจกรรมภายในชุมชนประจำเดือนได้

ภาพการเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T

 

 

อื่นๆ

เมนู