โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากการเกิด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและประชาชนว่างงาน ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจึงมีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ในการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีการเก็บข้อมูลใน Application U2T ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบ Work From Home เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมดได้
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งยังไม่สามารถลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล และยังไม่สามารถทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มผู้คนเกิน 20 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

             

 

อื่นๆ

เมนู