1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

 

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

              ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ดำเนินงานในเดือนกันยายน โดยการดำเนินงานในแต่ละวันตลอดในห้วงเดือนพฤศจิกายน มีดังนี้ค่ะ
          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เขียนใบส่งของจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการโคกหนองนาโมเดลจำนวน 2 ตำบล และลงรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นำเข้าข้อมูล บันทึกรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม.)บ้านสนามม้า บ้านโคกก่อง บ้านดงยายเภา บ้านหนองม่วง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22-25 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย บันทึกรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)บ้านหนองม่วง บ้านหัวช้าง บ้านสระกอไทร บ้านนิคม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เข้าตรวจดูแปลงเข้าร่วม โครงการ โคกหนองนาโมเดล ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 บันทึกรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) บ้านหนองม่วง บ้านหัวช้าง บ้านสระกอไทร บ้านนิคม ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เข้าตรวจดูแปลงเข้าร่วม โครงการ โคกหนองนาโมเดล ณ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 27-30 ตุลาคม 2564 ปฏิบัติงานที่ดื้รับมอบหมาย และบันทึกรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม.)ตำบลนิคม วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 บันทึกข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม.)ตำบลสนามชัย เขียนใบส่งของรายการวัสดุเอามื้อสามัคคีโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลสะแก และเขียนใบส่งรายการวัสดุเอามื้อโครงการโคกหนองนาฯ เขียนรายการเบิกจ่าค่าวัสดุโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดเอกสารการประชุม นพต.อำเภอสตึก วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรานิกส์ ลงพื้นที่ โคกหนองนา โมเดล ลงรับหนังสือราชการ เข้าร่วมประชุม กรรมการโอท็อป

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เขียนใบส่งของวัสดุเอามื้อโครงการโคกหนองนา และเข้าร่วมงานทอดกฐินอำเภอสตึก ณ วัดหนองบัวเจ้าป่า ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ และลงพื้นที่ดูแปลงที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

          จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

 

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู