กรอกข้อมูล U2T ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ โดยมีทั้งหมด  10 ด้าน ได้แก่ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2.แหล่งท่องเที่ยว 3.ที่พัก/โรงแรม 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6.เกษตรกรในท้องถิ่น 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น 9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายให้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล Community Big Data (CBD) ของตำบลร่อนทอง โดยมีการเลือก Top 3 จาก 10 ด้าน ของข้อมูล CBD ที่มีความโดดเด่นในตำบลมาทำการวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้เริ่มการเลือก Top 3 ด้าน ของตำบลร่อนทองได้แก่ 1.แหล่งท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ร่อนทองคาเฟ่ 2.ภูมิปัญญาทองถิ่น เช่น การทอผ้าไหมที่มาจากการเลี้ยงไหมแบบธรรมชาติ เปลผ้า 3.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เช่น น้ำพริกนรกปลาทูเป็นน้ำพริกที่ลดโซเดียมดีต่อสุขภาพ ไข่เค็มใบเตย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หลังจากเลือกหัวข้อ Top 3 ด้าน ได้นำข้อมูลมากรอกลงใน Google map เพื่อการค้นหาแผนที่หรือเส้นทางของสถานที่ที่เป็นจุดเด่นของตำบลร่อนทอง และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้ทำการวิเคราะห์ Pain point ของ Top 3 ด้าน เพื่อหาปัญหาหรือจุดอ่อนของแต่ละด้าน และนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับทั้ง 3 ด้าน ของตำบลร่อนทอง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ทีมตำบลร่อนทองได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล Community Big Data (CBD) ผ่านไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู