1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน ธันวาคม 2564

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

           ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ดำเนินงานในเดือนธันวาคม โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ
           วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย ละเข้าร่วมการประชุมงานกับอาจารย์ประจำกลุ่มงานตำบลร่อนทอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่สำรวจดูแปลงที่ใสมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล ในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน4แปลง ได้แก่ แปลงบ้านร่อนทอง หมู่ที่ 1 แปลงบ้านเสม็ด หมู่ที่ 4 แปลงบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 แปลงบ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10

 

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายลงรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ เข้าร่วมประชุม conference ร่วมกับคณะกรรมการ กองทุน กขคจ ณ ห้องประชุมมูลสีคราม ชั้นที่ 2 ตึกที่ว่าการอำเภอสตึก

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายลงรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ วันที่ 1-6 ธันวาคม 2564 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ออกเลขหนังสือส่งทางราชการ และลงรับหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรนิกส์ และร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom หัวข้อเรื่อง โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธ.ค. 64)

                    
          จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู