รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

นางสาวสม ชื่นตา(ประเภทประชาชนหลักสูตรSC05 – การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน

เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

                    ในวันที่19 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำเรื่องราวสตอรี่ตำบลร่อนทองในชุมชนมาเล่าเป็นเรื่องสั้นทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ประวัติร่อนทอง 2.โคกหนองนา 3.การทอเสื่อ 4.เปลญวณ 5.ร่อนทองคาเฟ่

                  21 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม ณ หมู่บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวัดอุณภูมิ และแจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมทุกคน ในกิจกรรมทางคณะอาจารย์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำพริกของกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองแม่มด โดยได้มอบบรรจุภัณฑ์พร้อมด้วยสติ๊กเกอร์โลโก้ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักและประโยชน์ของปุ๋ยหมัก และกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมทำความดี จิตอาสา โดยได้ร่วมมือกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบๆศาลาประชาคมหมู่บ้าน และฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ในโต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้ในการจัดอบรมด้วย

จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านเป็นอย่างดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปโดยดี

อื่นๆ

เมนู