โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

 

ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

เนื่องจากสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจึงทำให้ต้องมีการวางแผนการทำงาน ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเข้าใจเป้าหมายที่ตรงกัน  เกี่ยวกับเรื่องการลงพื้นที่ในการจัดอบรมเกี่ยวกับช่องงทางการขายออนไลน์ทั้งที่ 4 ช่องทาง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมการขายออนไลน์ให้แก่กลุ่มทำน้ำพริก(ลดโชเดียม) และชาวบ้าน บ้านหนองแม่มด  อบรมช่องทางการขายออนไลน์ 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Line@ , Shopee และ Instagram เพื่อให้กลุ่มทำน้ำพริก(ลดโชเดียม)และชาวบ้าน บ้านหนองแม่มด ได้เข้าใจช่องทางในการขายที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมประชุมกับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องราวสตอรี่ทั้ง 6 หัวข้อ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เป็นอย่างเคร่งครัด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวัดอุณภูมิ และแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ร่วมทำกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ 10 ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ จนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปดี

 

อื่นๆ

เมนู