1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

                            ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานในเดือนสิงหาคม โดยการดำเนินงานในแต่ละวันตลอดในห้วงเดือนสิงหาคม มีดังนี้ค่ะ

วันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และจัดทำเอกสารรายงานประจำเดือนกรกฎาคม จัดส่งยังหน่วยจ้างงาน วันที่ 2๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าจ้าง/ค่าวัสดุ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำเข้าข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานกองทุนชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และข้อมูลประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 4 หมู่บ้าน จำนวน 100 ราย วันที่ ๒๓-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการของสำนักงานในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่จัดสถานที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี โครงการโคกหนองนาโมเดล ณ บ้านตาลอง ม.17 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีโคกหนนาโมเดล แปลงนางธนพัต โยยรัมย์ ณ บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม-๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และออกเลขหนังสือนำส่งราบการของทางสำนักงานผ่านทางระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์  วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง โครงการโคกหนองนาโมเดล และบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับประชาชนในหมู่บ้านที่มีกองทุนธรรมภิบาล วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงทะเบียนผู้จัดเก็บรายอำเภอ (จปฐ.) จำนวน 12 ตำบล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บันทึกข้อมูลแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมมาภิบาล บ้านท่าม่วงใหม่ ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังวัดบุรีรัมย์ และบันทึกเก็บข้อมูลการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับประชาชนในหมู่บ้านที่มีกองทุนธรรมภิบาล บ้านท่าม่วงใหม่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงาน เช่น ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ บันทึกนำเข้าข้อมูลการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านนิคมสมบูรณ์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จำนวน 16 ราย ลงรับหนังราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ลงรับหนังสือราชการในระบบสาบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน จัดเตรียมแผนการเขียนบทความประจำเดือน วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงรับและออกเลขส่งหนังสือราชการ นำเข้าข้อมูลแบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 12 หมู่บ้าน จัดทำเอกสารภาพกิจกรรมโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสมหวัง ม.8 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จัดสถานที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี โครงการโคกหนองนาโมเดล บ้านตาลอง ม.17 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีโคกหนนาโมเดล แปลงนางธนพัต โยยรัมย์ ณ บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

Tags:

อื่นๆ

เมนู