1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

SC05การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

                    ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม โดยการดำเนินงานในแต่ละวันตลอดในห้วงเดือนกรกฎาคม มีดังนี้ค่ะ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล พื้นที่บ้านหนองจาน ต.กระสัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และลงพื้นที่โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับกลุ่มโซนอำเภอ     ณ บ้านยูงทอง หมู่ที่10 ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์และตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP อ.สตึก พร้อมกับ รายงานกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 13 กลุ่ม 13 ผลิตภัณฑ์ และแก้ไขข้อมูลหมู่บ้านกองทุนแม่ อ.สตึก ในระบบศูนย์ข้อมูลกลางจำนวน 12 ตำบล 24 หมู่บ้าน วันที่ 2๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ออกเลขหนังสือนำส่งเรื่องจ้างก่อสร้างโครงการโคกหนองนาโมเดลในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดทำสัญญาจ้างงานโครงการโคกหนองนาโมเดล วันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดทำแบบตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายวัสดุ ส่งเอกสารหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2564) จัดส่งเอกสารแบบแปลนการขุดโคกหนองนาโมเดลจำนวน ๓ ตำบลคือ ตำบลชุมแสง ตำบลสนามชัย และตำบลสะแก ให้กับช่างผู้ออกแบบงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพิ่มรายชื่อหมู่บ้านชุมชนที่เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2564 บ้านโนนมะงา หมู่ที่ 2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ออกเลขหนังสือส่งของทางสำนักส่งไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงรับหนังสือราขการจากทางหน่วยงานเพื่อเสนอยังหัวหน้างานต่อไปวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop ผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งทางระบบออนไลน์และะออฟไลน์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตรวจสอบจัดทำเอกสารสัญญาจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดล ลงรับเอกสารและออกเลขหนังสือส่งราชการของทางสำนักงานผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ ๑ กรฎาคม ๒๕๖๔ ออกเลขนำส่งหนังสือนำส่งเชิญเสนอราคาจ้างก่อสร้างโคก หนอง นา โมเดล จัดทำเอกสารสัญญาจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดล วันที่ ๒ กรฎาคม ๒๕๖๔ บันทึกยืนยันข้อมูลยอดการจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน200 ผลิตภัณฑ์ ในระบบข้อมูลกลาง และยืนยันยอดจำหน่าย สินค้า OTOP ในระดับอำเภอประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 200 ผลิตภัณฑ์ ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ๓-๕ กรฎาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน อาทิ ลงรับหนังสือในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ และบันทึกข้อมูลราคากลางพันธุ์พืช โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ราย วันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากทางสำนักงาน เช่น ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญ    อิเล็กทรนิกส์ และตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดล จัดทำเอกสารเบิกจ่ายวัสดุโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดทำเอกสารสัญญาจ้างโครงการโคกหนองนาโมเดล ลงรับและออกเลขนำส่งหนังสือราชการของสำนักงาน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตรวจสอบพิสูจน์อักษรเอกสารสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 3ตำบล 5 ครัวเรือน ออกเลขบันทึกกำหนดราคากลาง เเละออกเลขนำส่งเรื่องกำหนดราคากลา’

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

Tags:

อื่นๆ

เมนู