1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05 การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

SC05 การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน พฤษภาคม
 2564

 

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

               ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึกในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) ดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

            วันที่ 20 มีนาคม 2564 สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออาทิ เช่น ลงรับหนังสือราชการของหน่วยงานทางระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ ออกเลขหนังสือนำส่งทางราชการ วันที่ 21 เมษายน ๒๕๖๔ ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์และจัดทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานและจัดหาพันธุ์พืชตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” วันที่ 22 เมษายน 2564 ลงรับหนังสือ เอกสารราชการของสำนักงานผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์และลงเลขคุมบันทึกรายการจ้างก่อสร้างโครงการ “ โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 23-24 เมษายน 2564  ลงรับและออกเลขนำส่งหนังสือราชการของหน่วยงาน ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ 26 เมษายน 2564 ลงรับหนังสือราชการ ออกบิลใบเสร็จกิจกรรมสัมมนา และจัดทำแผน โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 27-28 เมษายน ๒๕๖๔  ลงรับหนังสือราขการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ นำเข้าข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP  รายใหม่ จำนวน 46 ผลิตภัณฑ์

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2564 สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงรับหนังสือราชการผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ นำเข้าข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ OTOP  รายใหม่ จำนวน 3 ราย วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ลงรับหนังสือราชการ กรอกข้อมูลการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จัดทำเอกสารกำหนดราคาจ้าง (งบเงินกู้) โครงการโคกหนองนาโมเดล ในส่วนของการลงพื้นที่ชุมชน ในช่วงนี้ทางหน่วยงานไม่มีให้ลงพื้นที่ เนื่องจากอยู่ในช่วงเฝ้าระวังมาตรการ โรคโควิด-19 ค่ะ

        จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงาน พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยงานมอบหมาย ได้ความรู้จากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู