ชื่อบทความ สินค้าO-TOP ในชุมชน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ หมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ
เจ้าของบทความ นางสาวอรุณี รุมชะเนา


หมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำภูมิปัญญาชาวบ้าน มาประยุกต์ถักสานเปลนอนจากเศษผ้าเพื่อผลิตเป็นสินค้า O-TOP ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ครัวเรือน
จากการสำรวจพื้นที่หมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีชาวบ้านกลุ่มส่งเสริมสร้างอาชีพในชุมชนได้มีการประยุกต์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการนำเศษผ้า สายรองเท้า ที่ซื้อมาจากโรงงานในราคาที่ถูกและวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาถักสานเปลนอน วางขายตามริมถนนสร้างอาชีพรายได้ให้กับตนเอง โดยขายให้กับผู้ที่ขับรถสัญจรมาแวะซื้อ และมีพ่อค้าจากต่างจังหวัด เช่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา  ชลบุรี มารับซื้อในหมู่บ้าน เพื่อนำเปลผ้าไปขายต่อ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพเฉลี่ยครัวเรือนละ 10000 บาทต่อเดือน ในการส่งเสริมผลิตเปลผ้าซึ่งเป็นสินค้า O-TOP ในชุมชน หมู่ 17 บ้านโคกสุพรรณ อยากให้มีการเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสินค้า เช่น การขายผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจเปลผ้า โดยเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านโคกสุพรรณได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู