ชื่อบทความ เกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ บ้านโสกคลอง หมู่ 18
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์


เกษตรพอเพียง คือทฤษฎีหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชกาลที่ 9 ทรงให้ไว้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ ให้กับตนเองและครอบครัว
สำหรับการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน บ้านโสกครอง หมู่ 18 ตำบลร่อนทอง ซึ่งมีชาวบ้านบางส่วนในชุมชนทำเกษตรพอเพียง โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครัวเรือน เช่น มะนาวแป้นพิจิตร มะละกอ กล้วย พริก มะเขือ ผักชี กระเพรา โหระพา ตะไคร้ และผักสวนครัวอื่นๆ ซึ่งมีบางครัวเรือน ยกตัวอย่างเช่น
คุณแม่นฤมล นามไพร และอาจารย์สมศรี ทองหล่อ ที่ทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้ โดยผักสวนครัวที่เหลือจากการไปขายยังสามารถนำมาแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน และนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ยพืชสด รวมถึงอาหารสัตว์ได้อีกด้วย
ในแง่ของการทำเกษตรแบบพอเพียง ที่ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมและรายได้ โดยพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ปลูกพืชผักไว้สำหรับกินเอง หรือขาย เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงอยากนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน มาเผยแพร่ให้กับชุมชน ตำบลร่อนทอง สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร และชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อื่นๆ

เมนู