รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

นางสม ชื่นตา (ประเภทประชาชนหลักสูตร การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี(sc05) ประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์


ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้
 มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลCBD ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูล Community Big Data (CBD) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ซึ่งมีข้อมูลทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น จากนั้นทีมงานผู้วิเคราะห์ได้นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา Pain point (SWOT, VROI หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ ตามเหมาะสม) หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำ G-map เพื่อนำเสนอข้อมูลส่งให้กับทางอว. ซึ่งตำบลร่อนทองนั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นหลักคือ 1.แหล่งท่องเที่ยวคือร่อนทองคาเฟ่และสนามบินบุรีรัมย์ 2.ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การทอเสื่อและการทอผ้าไหม 3.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นคือ ส้มตำและแกงคั่วเห็ดเผาะ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู