รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

“การประชุมผู้นำชุมชน ตำบลร่อนทอง ”

ญาติมา ครองชื่น

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่น  นักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้มีการจัดการประชุมผู้นำชุมชน ตำบลร่อนทอง เพื่อทำการระดมความคิด และปรึกษาหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนภายในตำบลร่อนทองเพื่อยกระดับให้เป็นตำบลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นโดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน  เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ซึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมมีความต้องการในการพัฒนาธนาคารขยะโดยมีการใช้ถุงในการแยกขยะ 5 ประเภท ให้กับชาวบ้านและเพิ่มสมาชิกเพื่อขยายไปยังหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 15รวมถึง มีการขยายกิจการในการรับซื้อขยะไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ มีกิจกรรมการทำความดีโดยเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะ คัดแยกขยะ และทำความสะอาดชุมชน ด้านสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลร่อนทอง  โดยมีอาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร  เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวนั้น จะพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นภูมิทัศน์เหมาะกับการท่องเที่ยวให้มากที่สุดโดยมีการปลูกต้นยางนาและพัฒนาเป็นสถานที่ปั่นจักยานออกกำลังกายในตอนเช้าและยังมีโครงการแก้มลิงของหมู่ที่ 18 จะทำการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีสถานที่ให้กางเต็นท์ มีทุ่งดอกกระเจียว และเห็ดในป่า ชาวบ้านจะได้เก็บมาขายให้กับนักท่องเที่ยวทำให้ชาวบ้านมีได้รายได้จากการเก็บของป่ามาจำหน่าย อีกทั้งมีคาราวาลช้าง ให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้างเดินชมป่า ด้านสุขภาพ โดยมีดร.ณัฐพล แสนคำ เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่ม   กลุ่มประชากรเป้าหมายด้านสุขภาพประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุแบบติดเตียง ติดบ้านและติด สังคม จะมีการนำแอพพลิเคชั่น “H4U” มาใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง  มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย การฟ้อนรำ อีกทั้งมีกิจกรรมการแข่งพายเรือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนด้านสินค้า OTOP ประจำตำบลร่อนทอง โดยมีผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา และ ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.นลินทิพย์ พิมพ์กลัด  เป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับสินค้า คือ การพัฒนาน้ำพริกให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัยรณรงค์ให้มีการปลูกวัตถุดิบเอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิตประชาสัมพันธ์ขยายการตลาด เพิ่มช่องทางในการขาย เช่น ตลาดออนไลน์ บูธสินค้าOTOPขยายสมาชิก ขยายเครื่องมือในการผลิต พัฒนาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการเพิ่มภาษาอังกฤษ ส่งออกต่างประเทศ

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้  https://www.youtube.com/watch?v=8Pv-Vmssflc

อื่นๆ

เมนู