รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ดิฉันนางสม ชื่นตา (ประเภทประชาชน) เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสำนักปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมีเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน

ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน ในการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วลา 9:00 น.-12:00 น. ดิฉันพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ ได้เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจในการทำงานข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย โดยดิฉันได้รับผิดชอบในเป้าหมายที่ 8 การฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลังจากประชุมทำความเข้าใจแล้ว ได้แบ่งการทำงานแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อดูแลแต่ละโซนที่ได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ โดยพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ หมู่ที่ 2 11 16 และ 18 กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ เดินสำรวจข้อมูลเบื้องต้นบริบทชุมชน ตามแบบฟอร์ม      01 02 และ 06 ซึ่งเก็บข้อมูลได้บางส่วนและทำการคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T

โดยข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านตามที่ผู้นำชุมชน และประชากรในหมู่บ้านได้ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของแต่ละครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านนั้น ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลรายละเอียดต่างๆส่งต่อให้ทางส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู