เรื่อง จัดประชุมเพื่อยกระดับเศษฐกิจและพัฒนาตำบลร่อนทอง


ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นตำบลขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน จากสถานะการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า19 ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนเกิดการว่างงาน และมีรายได้ที่ลดลง โดยมีโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

วันที่9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ประธานอสม. และ ผอ.รพ.สต. ในการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง มีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตำบลร่อนทอง และสรุปสิ่งที่จะพัฒนาทั้งหมดมี 4 ด้าน ได้แก่1.ด้านการยกระดับสินค้า OTOP 2.ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านสุขภาพ
4.ด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ปฎิบัติงานจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลในด้านที่ได้รับมอบหมายและนำมาพัฒนาตำบลร่อนทอง
ในการจัดประชุมเพื่อพัฒนาตำบลร่อนทองครั้งนี้ ผู้นำชุมชน 18 หมู่บ้าน ประธานอสม. ผอ.รพ.สต. ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นในแต่ล่ะด้าน สื่อถึงการตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อที่จะพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของตำบลร่องทองเป็นอย่างมาก

   

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู