กฤษณะ พรมโยชน์

บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม

          จากการระบาดของโควิด-19 คณะอาจารย์และทีมงานผู้ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลร่อนทอง ได้มีการประชุมและปรึกษากัน จึงมีแนวทางในการที่จะจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงที่ โรคโควิด – 19 ระบาด

โดยได้มีการจัดอบรมในการทำคลิปวิดีโอ โดยให้ทีมงานที่จัดทำคลิปวิดีโอในแต่ละเดือนช่วยเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำโครงการช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการอบรม และยังมีตัวแทนของกลุ่มผู้นำประจำตำบลร่อนทองเข้ามาอบรมอีกด้วย เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการทำคลิปเกี่ยวกับตำบลร่อนทอง หลังจากได้ทำการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มในการทำคลิป

ต่อมาได้มีงานที่ได้รับผิดชอบเพิ่มเติมคือการเก็บข้อมูล U2T SROI โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการเก็บแบบสอบถาม ของครอบครัวลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณการ และ เอกชนในพื้นที่ตำบลร่อนทอง โดยในการเก็บแบบสอบถาม ครอบครัวลูกจ้าง และเอกชนในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี

คลิปประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู