บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ดิฉันนางสาว สุมาลี พลเลื่อย ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ

ดิฉันนางสาว สุมาลี พลเลื่อย ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมอาหารแห้งรวมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบล ร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ปัฎิบัติงานทุกท่าน

โดยครั้งนี้การแจกอาหารจะไม่เหมือนครั้งก่อน เพราะเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการระบาดเพิ่มขึ้นเลื่อยๆไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่รัฐบาล

 

ยังทำงานอย่างเต็มที่โดยการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ มาฉีดให้กลับพี่น้องพวกเราทุกท่าน เพื่อการลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19หรือเรียกกันว่าไวรัสโคโรน่า2019ในครั้งนี้ได้จัดระเบียบการแจกจ่ายสิ่งของให้กับชาวบ้านหนอง

แม่มดทุกท่านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19หรือไวรัสโคโรน่านั้นเอง โดยทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือคือทีม sc05 ได้ร่วมกัน แจกจ่ายของให้กับชาวบ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แบ่งทีมกันทำหน้าที่การ เข้ามารับของจนถึงได้ของกลับบ้านตรวจอุณภูมิ ล้างมือเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา

สรุปการปัฎิติบัติงานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและช่าวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่อ คิว เว้นระยะห่าง และขอบคุณผู้ปัฎิบัติงานทุกท่านที่ช่วยกันร่วมมือร่วมใจทำงานจบเสร็จและเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อย

 

 

อื่นๆ

เมนู